КОІПОПК


↑ Повернутись до Науково-методична робота

Print this Сторінка

Рекомендації авторам рукописів

Науково-методична експертиза навчальної літератури та навчальних програм,
підготовлених педагогічними працівниками Київської області

 

         На численні звернення освітян області щодо роз’яснення змін процедури грифування навчальних програм, обумовлені новим Порядком надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 № 931)  (далі – Порядок), повідомляємо наступне.

 1. Чинним Порядком передбачена експертиза та надання грифа такій навчальній літературі:
 • електронним підручникам;
 • електронним навчальним посібникам;
 • навчальним посібникам;
 • навчально-методичним посібникам;
 • підручникам;

і навчальним програмам:

 • модельним навчальним програмам;
 • програмам з психолого-педагогічної та корекційно-розвиткової роботи;
 • програмам у сфері дошкільної освіти.

Експертиза об’єктів грифування, назви яких наведено, здійснюється за визначеним у Порядку механізмом: автор (автори), видавець або інші фізичні чи юридичні особи звертаються з листом-клопотанням до Установи, визначеної МОН України (пункт 7 І розділу, пункти 1, 2 ІІІ розділу Порядку[1]). У такому разі експертиза, що здійснюється науково-методичною радою КНЗ КОР «КОІПОПК» (далі – Інститут), є необов’язковою,  перехідною між розглядом педагогічною радою закладу освіти і предметною (галузевою) експертною комісією Міністерства освіти і науки України. Рішення щодо подання рукопису на розгляд науково-методичної ради Інституту приймає автор/ автори або ухвалює педагогічна рада закладу освіти.

 

 1. Схвалення й рекомендація до використання в освітньому процесі інших видів навчальної літератури та навчальних програм.

Навчальна програма варіативної складової навчальних планів належить до програм вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів (курсів). Відповідно до пункту 8 статті 1 Закону України «Про повну загальну середню освіту», такі програми затверджуються педагогічною радою закладу освіти»[2].

Педагогічні працівники обирають програми на сайтах Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, керуючись щорічним листом про Переліки навчальної літератури, рекомендованих МОН України для використання в закладах освіти[3]. Обрані навчальні програми варіативних курсів затверджуються педрадою у складі освітньої програми.

Педагогічні працівники закладу освіти можуть ініціювати розроблення нових навчальних програм і навчальних видань курсів варіативної складової, які б відповідали інтересам і запитам учасників освітнього процесу, ресурсам закладу тощо.

Затвердженню таких методичних розробок має передувати їх науково-методична експертиза, розгляд і схвалення колегіальним органом експертів.  Експертиза може бути проведена на рівнях:

 • рівень закладу освіти – педагогічна або методична рада;
 • рівень органу управління освітою об’єднаної територіальної громади – колегіальний орган з відповідними повноваженнями (за наявності);
 • обласний рівень – науково-методична рада Інституту.

Для схвалення рукопису програми чи видання науково-методичною радою Інституту автор(и), заклад освіти або інші фізичні чи юридичні особи  звертаються з листом-клопотанням до Інституту.

У листі-клопотанні зазначаються:

 • повна назва та вид об’єкта експертизи,
 • автор(и) (прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене або педагогічне звання (за наявності),
 • тип закладу освіти, для якого призначено об’єкт експертизи,
 • контактний телефон, електронна адреса автора(ів).

До листа-клопотання додаються такі супровідні документи:

 1. Для навчальних програм і навчальних видань:
  • Примірник рукопису навчальної програми або навчального видання.
  • Інші документи за бажанням замовника (рецензії фахівців, додатки, методичні рекомендації тощо).
 2. Для електронних освітніх ресурсів:
  • Примірник об’єкта експертизи на цифрових носіях або відповідне посилання (у разі його розміщення на вебсайті, вебплатформі, хмарному середовищі тощо) .
  • Інструкції з інсталяції та /або настанови користувачу.
  • Методичні рекомендації щодо використання електронного освітнього ресурсу в освітньому процесі.
  • Інші документи за бажанням замовника (рецензії фахівців, додатки тощо).

Нагадаємо, що порядок розроблення, схвалення й упровадження програм регламентовано регіональним Положенням про навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів закладів загальної середньої освіти Київської області[4].

На порталі Інституту у розділі «Науково-методична рада» створено Каталог навчальних програм і навчальних видань, рекомендованих науково-методичною радою КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» до використання в освітньому процесі закладів освіти Київської області.

Авторам рукописів навчальних програм і навчальних видань у пригоді стануть методичні рекомендації посібника «Методичний супутник творчого учителя»[5].

 

Навчальні програми з позашкільної освіти. 

Розроблення й схвалення навчальних програм гуртків, секцій та інших творчих об’єднань зазнали змін із затвердженням Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти[6]. У документі зазначено, що освітній процес у закладі позашкільної освіти здійснюється за:

 • типовими навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, відповідними місцевими органами виконавчої влади (п.3 розділу ІІІ);
 • навчальними програмами з позашкільної освіти, що затверджуються закладами освіти, іншими суб’єктами освітньої діяльності та науковими установами тощо.

Заклад позашкільної освіти також має право використовувати самостійно розроблені навчальні програми з позашкільної освіти, які схвалюються педагогічною радою закладу і затверджуються керівником закладу позашкільної освіти (п.4 розділу ІІІ Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти).

У разі потреби (недостатня компетентність педагогічної ради, обумовлена відсутністю фахівців з певного напряму позашкільної освіти, атестація педагогічного працівника – автора програми тощо) заклад може звернутися до науково-методичної ради Інституту з клопотанням про здійснення науково-методичної експертизи нової (авторської) програми, і лише після одержання схвальної оцінки впроваджувати програму в освітній процес відповідно до порядку,  визначеному чинним законодавством.

 

Кабан Л.В., учений секретар інституту

[1] Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2020 № 931 «Про затвердження Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам»

[2] Ст. 1. Закону України «Про повну загальну середню освіту»

[3] Лист МОН України № 1/9 -404 від 09 серпня 2021року «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році»

[4] Положення про навчальні програми для забезпечення варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів // Методичний супутник творчого вчителя : методичний посібник / Л.В.Кабан. – Біла Церква : КОІПОПК, 2014. – С.29-42. / https://repository.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/L.V.Kaban-Metodychnyj-suputnyk-tvorchogo-vchytelya-Metodychnyj-posibnyk.pdf

[5] Кабан Л.В. Методичний супутник творчого вчителя : методичний посібник / Лариса Василівна Кабан. – Біла Церква : КОІПОПК, 2014. – 105 с. / https://repository.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2016/06/L.V.Kaban-Metodychnyj-suputnyk-tvorchogo-vchytelya-Metodychnyj-posibnyk.pdf

[6] Наказ Міністерства освіти і науки України № 17 від 05.01.2021року, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.03.2021 р. за № 308/35930 «Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти».