КОІПОПК

↑ Повернутись до Каталоги

Print this Сторінка

Автореферати та дисертації

Абсалямова, Яна Вадимівна.

Професійна адаптація молодих викладачів іноземної мови до роботи у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Яна Вадимівна Абсалямова ; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2005. – 20 с.

УДК 378.126(043.3)
А 17

Аніщенко, Олена Валеріївна.

Розвиток професійної освіти жінок в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Олена Валеріївна Аніщенко : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2000. – 20 с.

УДК 377(091)-055.2
А 67

Ануфрієва, Оксана Леонідівна.

Оцінка якості початкової освіти на основі кваліметричного підходу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Оксана Леонідівна Ануфрієва ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2000. – 18 с.

УДК 373.3.011.31.004.12
А 73

Атрощенко, Тетяна Олександрівна.

Розвиток культури міжнаціонального спілкування майбутнього вчителя початкових класів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Тетяна Олександрівна Атрощенко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2005. – 22 с.

УДК 373.313.035.6
А 92

Бачинська, Євгенія Миколаївна.

Організаційно-методичні засади підготовки вчителів до класного керівництва в системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Євгенія Миколаївна Бачинська ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2004. – 22 с.

УДК 378.046.2:371.213.1(248)
Б 32

Безлюдна, Наталія Валентинівна.

Ідеї розвивального навчання молодших школярів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Наталія Валентинівна Безлюдна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1998. – 17 с.

УДК 316.48
Б 39

Бендерець, Наталія Миколаївна.

Розвиток педагогічної майстерності вчителів у процесі підвищення кваліфікації в умовах дистанційного навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Миколаївна Бендерець ; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України. – К., 2013. – 20 с.

УДК 378.091.12:005.963]:378.018.43
Б 46

Бондарук, Ірина Петрівна.

Формування критичного мислення дев’ятикласників у процесі навчання історії : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Ірина Петрівна Бондарук ; Ін-т  педагогіки  НАПН  України. – К., 2012. – 20 с.

УДК 371.32:808.53(048)
Б 81

Вайнтрауб, Марк Абрамович.

Методика розвитку технічного мислення учнів ліцею : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Марк Абрамович Вайнтрауб ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1998. – 20 с.

УДК 373.1.3
В 14

Васильченко, Лілія Володимирівна.

Формування управлінської культури керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Лілія Володимирівна Васильченко ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 20 с.

УДК 371.113:371.14(043)
В 19

Гутник, Ірина Миколаївна.

Педагогічні засади організації дозвілля підлітків засобами української народної педагогіки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.06 / Ірина Миколаївна Гутник ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2006. – 19 с.

УДК 379.81(043.3)
Г 97

Даниленко, Лідія Іванівна.

Теоретико-методичні засади управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.01 / Лідія Іванівна Даниленко ;  Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2005. – 42 с.

УДК 37.014.63:001.895
Д 18

Демяненко, Олена Олександрівна.

Система творчих завдань у процесі навчання зарубіжної літератури учнів 5-8 класів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Олена Олександрівна Дем’яненко ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2007. – 20 с.

УДК 371.21:821.1
Д 32

Довгань, Андрій Іванович.

Природно-техногенна безпека життєдіяльності населення України : автореф. дис. канд. геогр. наук : 11.00.02 / Андрій Іванович Довгань ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 20 с.

УДК 911.3:502.175(477)
Д 58

Драган, Григорій Іванович.

Біологія хермесів триби Dreyfusiini / Homoptera, Adelgidae /, що пошкоджують ялицю у центральному лісостепу України : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.09 / Григорій Іванович Драган ; Нац. аграрний ун-т. – К., 1997. – 21 с.

УДК 595.752.2-15
Д 72

Єремеєва, Віра Модестівна.

Педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Віра Модестівна Єремеєва ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2002. – 22 с.

УДК 371:378
Є 70

Задорожна, Ірина Павлівна.

Особливості методичної підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Ірина Павлівна Задорожна ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – 20 с.

УДК 378.14(410.1)
З-15

Калита, Олена Петрівна.

Формування комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами проектних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Олена Петрівна Калита ;  Держ. вищ.  навч. закл. «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України. – К., 2011. – 20 с.

УДК 378.147:347.96(477)
К 17

Касьянова, Олена Миколаївна.

Педагогічний аналіз навчального процесу в загальноосвітній школі як засіб підвищення його ефективності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Олена Миколаївна Касьянова ; АПН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти. – К., 2000. – 18 с.

УДК 371.3.012.3
К 28

Кириченко, Микола Олексійович.

Управління загальноосвітнім навчальним закладом (методологічний аспект) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Микола Олексійович Кириченко ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2001. – 19 с.

УДК 371.11:05
К 43

Клокар, Наталія Іванівна.

Психолого-педагогічна підготовка вчителя до педагогічної діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Іванівна Клокар ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1997. – 19 с.

УДК 37.08; 159.9:37.015.3
К 50

Клокар, Наталія Іванівна.

Управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.06 / Клокар Наталія Іванівна ; ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України. – К., 2011. – 43 с.

УДК 37.091.12.018.46
К 56

Ковальова, Світлана Василівна.

Розвиток творчої активності вчителів музики в системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Світлана Василівна Ковальова ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – К., 2007. – 22 с.

УДК 37.036:371.124:78:371.14
К 56

Коляда, Наталія Миколаївна.

Розвиток недільних шкіл в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Наталія Миколаївна Коляда ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2004. – 21 с.

УДК 37(09) (477)
К 61

Королюк, Світлана Вікторівна.

Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Світлана Вікторівна Королюк ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2006. – 20 с.

УДК 373.014.65.018.46
К 68

Лікарчук, Алла Михайлівна.

Технологія створення та використання зошитів з друкованою основою (на матеріалі хімії) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Алла Михайлівна Лікарчук ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2003. – 20 с.

УДК 373.1.02.372.8.
Л 56

Лясота, Василь Петрович.

Обгрунтування і розробка превентивних заходів для корекції і природної резистентності організму свиней за умов впливу паратипових факторів : автореф. дис. … д-ра вет. наук : 16.00.06 / Василь Петрович Лясота ; Львівська нац. акад. ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2004. – 42 с.

УДК 619: 615.375:573.6:636.4
Л 97

Макаренко, Ольга Анатоліївна.

Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до виховної діяльності в професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Ольга Анатоліївна Макаренко ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2006. – 23 с.

УДК 371.134: 371.4:377.1
М 15

Малихіна, Валентина Михайлівна.

Організаційно-методичне забезпечення управління інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів в умовах великого міста : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Валентина Михайлівна Малихіна ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2005. – 22 с.

УДК 37.018(07)
М 20

Мельник, Валентина Костянтинівна.

Підвищення управлінської кваліфікації керівника загальноосвітнього навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Валентина Костянтинівна Мельник ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2003. – 18 с.

УДК 377.111.:371.13 (043.3)
М 48

Мірошник, Світлана Іванівна.

Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Світлана Іванівна Мірошник ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 22 с.

УДК 371.3:821.161.2
М 64

Москаленко, Алла Михайлівна.

Розвиток умінь педагогічного спілкування в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Алла Михайлівна Москаленко ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2001. – 22 с.

УДК 377.14.06
М 82

Набок, Микола Васильович.

Соціально-педагогічні засади управління освітою сільського району в сучасних умовах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Микола Васильович Набок ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2007. – 21 с.

УДК 37.014.53:373.68
Н 14

Набока, Борис Стефанович.

Розвиток ідей про учнівське самоврядування у вітчизняній педагогічній теорії та практиці : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Борис Стефанович Набока ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти. – К., 2001. – 20 с.

УДК 371.014.553
Н 14

Обривкіна, Оксана Миколаївна.

Підвищення педагогічної майстерності викладачів економічного профілю в системі методичної роботи університету : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Оксана Миколаївна Обривкіна ; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України. – К., 2012. – 20 с.

УДК 378.091.12.016:33]:005.963
О-24

Олейник, Виктор Васильевич.

Система внедрения передового производственного опыта в практику работы средних профтехучилищ : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Виктор Васильевич Олейник ; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – К., 1988. – 18 с.

УДК 658.57(001.8):373.6
О-54

Олійник, Віктор Васильович.

Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти : автореф. дис. д-ра пед. наук : 13.00.01 / Віктор Васильович Олійник ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 46 с.

УДК 377.114.01: 37.015:371.14
О-54

Осадча, Лариса Анатоліївна.

Формування психологічної готовності до управління керівників аграрних формувань : автореф. дис. … канд. психол. наук. : 19.00.10 / Лариса Анатоліївна Осадча ; АПН України, Ін-т психології ім.  Г. С. Костюка. – К., 2007. – 20 с.

УДК 159.922.27:631.15.17(034.3)
О-72

Пісоцька, Леоніда Станіславівна.

Соціально-педагогічні основи управління розвитком дошкільної освіти в регіоні : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Леоніда Станіславівна Пісоцька ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2004. – 20 с.

УДК 37.014+372(043)
П 34

Попитченко, Світлана Сергіївна.

Розвиток теорії і практики дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Світлана Сергіївна Попитченко ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1998. – 16 с.

УДК 372.21(477)
П 57

Поплавська, Анжеліка Петрівна.

Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій військовослужбовців : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / Анжеліка Петрівна Поплавська ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2006. – 19 с.

УДК 159.922.27: 355.1(048)
П 57

Рябова, Зоя Вікторівна.

Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку (управлінський аспект) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Зоя Вікторівна Рябова ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2004. – 20 с.

УДК 371.26
Р 98

Самойленко, Олександр Миколайович.

Організаційно-методичні засади розвитку фахової компетентності викладачів інформатики вищих навчальних закладів за дистанційною формою підвищення кваліфікації : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Олександр Миколайович Самойленко ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2007. – 21 с.

УДК 378.126:378.147:519.68:371.3
С 17

Сидорчук, Нінель Герандівна.

Організація самоосвітньої діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення предметів педагогічного циклу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Нінель Герандівна Сидорчук ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2001. – 23 с.

УДК 378(374.1)
С 34

Синенко, Світлана Іванівна.

Розвиток післядипломної педагогічної освіти в країнах західної Європи (Англія, Франція, Німеччина) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Світлана Іванівна Синенко ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2002. – 20 с.

УДК 371.126.001(4-15)
С 38

Собаєва, Олена Володимирівна.

Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Олена Володимирівна Собаєва ; Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – К., 2001. – 19 с.

УДК 378.018.43.004.7
С 54

Сотніченко, Ірина Іванівна.

Підготовка вчителів природничих дисциплін до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Ірина Іванівна Сотніченко ; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менеджменту освіти» АПН України. – К., 2009. – 20 с.

УДК 371.14.01/02 (043.3)
С 67

Тимошенко, Ганна Миколаївна.

Система підготовки резерву керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ганна Миколаївна Тимошенко ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2004. – 20 с.

УДК 371.113.08
Т 41

Устинова, Наталія Валентинівна.

Розвиток творчого потенціалу вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Валентинівна Устинова ; Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – К., 2006. – 21 с.

УДК 371.14
У 79

Філь, Олена Анатоліївна.

Формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до роботи в конкурентоздатній управлінській команді : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / Олена Анатоліївна Філь ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2006. – 20 с.

УДК 159.9:371.1-057.17
Ф 57

Хамська, Неліна Болеславівна.

Виховання моральних основ культури поведінки підлітків у позаурочній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Неліна Болеславівна Хамська ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1998. – 17 с.

УДК 371.04
Х 18

Харченко, Лариса Іванівна.

Підготовка класних керівників у післядипломній педагогічній освіті до взаємодії з дитячими громадськими організаціями : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Лариса Іванівна Харченко ; ДЗ «Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка». – Луганськ, 2012. – 273 с.

УДК [(37.014.623.011.3-51:374.7):061-053.5](043.3)
Х 22

Шишова, Інна Олексіївна.

Профілактика наркоманії серед підлітків у виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Інна Олексіївна Шишова ; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2004. – 19 с.

УДК 37.037
Ш 65

Яременко, Ніна Володимирівна.

Підготовка майбутніх учителів до організації дозвіллєвої ігрової діяльності учнів основної школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Ніна Володимирівна Яременко ;  Вінницький держ. пед.  ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – 20 с.

УДК 371.134:379.844
Я 72