КОІПОПК

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ моніторингу якості освіти

Захарченко Наталія Володимирівна,

завідувач відділу

revycka

Ревуцька Наталія Миколаївна,

методист відділу

vynarchuk

Винарчук Тетяна Миколаївна,

методист відділу

e-mail: vynarchyk@ukr.net 

Засуха Марія Юріївна,

методист відділу

e-mail: kabinet2015@ukr.net 

 

Гребеніченко Юлія Михайлівна,

методист відділу 

e-mail: jullyhreben@ukr.net 

Відділ здійснює координацію, інформаційний і методичний супровід моніторингових досліджень якості освіти міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів за напрямами освітньої діяльності.

Метою діяльності відділу моніторингу якості освіти є забезпечення організаційно-технологічних, інформаційних і навчально-методичних умов проведення моніторингових досліджень; забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, розвитку системи неперервної освіти педагогічних кадрів на основі розроблення відповідних технологій; представлення отриманих результатів дослідження і надання відповідних рекомендацій.

Відділ здійснює свою діяльність у відповідності з концепцією та на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду. У своїй роботі працівники відділу використовують методи статистичної та кваліметричної обробки даних.

Локальний рівень

diagramma

Відділом систематично здійснюється вивчення якості надання освітніх послуг під час курсів і в міжкурсовий період. Дослідження є лонгітюдним, проводиться методом кваліметричного оцінювання результатів вибіркового опитування освітян – слухачів курсів, учасників методичних заходів. З 2007 року розроблено модель і програму діагностування якості врахування освітніх потреб у міжатестаційний період (до, під час, після курсів), пробовано інструментарій. Аналіз дає можливість з’ясувати результативність роботи закладів освіти з підвищення кваліфікації освітян, визначити оптимальність форми і терміну проведення курсів, планувати і коригувати роботу. Результати проведеного моніторингу за звітні періоди оприлюднюються й впливають на формування програм освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації на плановий період.

Регіональний рівень

monitoringПроблеми якості освіти та моніторингових досліджень у галузі освіти на сьогодні розглядаються як одна з найбільш актуальних у сфері управління закладом освіти. Важливо сформувати в навчальному закладі, на рівні освітньої системи району чи міста перспективний напрям діяльності з реалізації комплексного динамічного відстеження процесів, які визначають якісні зміни в змісті освіти.

Для реалізації цього завдання відділом створено навчально-методичний посібник “Організація моніторингу якості освітньої діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі”. Серед пропонованих матеріалів – адаптовані доробки, опубліковані у вітчизняних і зарубіжних виданнях, та авторські розробки, апробовані кабінетом. Матеріали посібника, а також теоретико-методологічні аспекти моніторингу якості освіти, світовий і національний досвід використання моніторингових технологій в освіті є предметом обговорення під час навчальних занять на курсах для керівних працівників закладів освіти, педагогів.

Національний рівень

nacional

У рамках реалізації завдань МОН України щодо запровадження моніторингу якості освіти кабінет моніторингу освіти інституту здійснює координацію досліджень за такими напрямами:

♦ моніторингові дослідження якості освіти за галузевим та предметним спрямування;
♦ моніторинг якості управління освітою (дошкільною, початковою тощо);
♦ соціологічні дослідження з актуальних освітніх питань.

Міжнародний рівень

timss

Важливим напрямом інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо моніторингу якості освіти в Україні є ознайомлення освітян області зі змістом і результатами проведення низки міжнародних порівняльних досліджень (TIMSS, PIRLS, PIZA та ін.), а також організація відповідної роботи в закладах освіти області. Так, широка інформаційна робота проводиться у рамках підготовки закладів освіти області до міжнародного порівняльного дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS.

znoОдним із важливих напрямів роботи інституту є підготовка освітян до проведення зовнішнього незалежного оцінювання в області.

Пріоритетними завданнями відділу моніторингу якості освіти в цьому напрямі є:

 • підготовка педагогічних і керівних кадрів до використання тестових методик у навчально-виховному процесі, а також науково-педагогічних працівників інституту і освітян області з основ тестування;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед освітян щодо змісту та процедурних особливостей незалежного тестування;
 • у співпраці з регіональним центром оцінювання якості освіти підготовка персоналу пунктів тестування до роботи в умовах апробації тестових завдань ЗНО, проведення пробного та основного незалежного тестування.

Реалізація поставлених завдань відбувається в різних формах протягом навчального року (навчальні заняття на курсах, виїзні навчання-інструктажі, виступи на методичних семінарах, рекламні ролики на обласному радіо, статті та інтерв’ю у друкованих та електронних виданнях тощо).

Інноваційна освітня діяльність

Метою діяльності відділу є науково-методичний супровід інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського, регіонального рівнів та на рівні окремих закладів освіти.

На досягнення визначеної мети спрямовані такі завдання функціонування відділу:

 • організація діяльності методичних служб відділів/управлінь освіти райдержадміністрацій і міських рад, педагогічних та управлінських кадрів з реалізації програм інноваційної освітньої діяльності та впровадження сучасних освітніх технологій;
 • науково-методичний супровід розроблення, апробації та впровадження нових освітніх технологій у практику діяльності закладів освіти регіону;
 • консультування педагогічних та управлінських кадрів з питань використання інформаційно-освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності;
 • презентація результатів впровадження нових освітніх технологій у практику діяльності закладів освіти регіону;
 • підготовка науково-методичних видань за результатами реалізації програм інноваційної освітньої діяльності.

До актуальних напрямів роботи відділу відносяться:

 • здійснення організаційно-управлінського і науково-методичного супроводу організації: інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського та регіонального рівнів у закладах освіти Київської області; міжнародних, всеукраїнських і регіональних програм та проектів інноваційної діяльності; моніторингу якості підручників та апробації навчальної літератури для учнів закладів загальної середньої освіти;
 • створення банку суб’єктів інноваційної освітньої діяльності регіональної освітньої системи;
 • апробація сучасних засобів навчання;
 • підготовка матеріалів до участі в Міжнародному форумі-презентації “Інноватика в сучасній освіті” та Міжнародній виставці навчальних закладів “Сучасна заклади освіти”.