КОІПОПК

↑ Повернутись до Кафедри

Print this Сторінка

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту освіти

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту освіти – є структурним підрозділом Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». На кафедрі працює 38 науково-педагогічних працівники. З них:

 • 3 професори;
 • 8  доцентів;
 • 8 старших викладачів;
 • 19 викладачів.

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту освіти  здійснює наукову,  організаційну, навчально-виховну та методичну роботу спрямовану на підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Київської області та створення необхідних умов для забезпечення психолого-педагогічної компетентності фахівців Нової української школи.

Загальна наукова тема кафедри: «Психолого-педагогічне забезпечення сучасного освітнього менеджменту та процесу підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в контексті реалізації освітньої реформи».

Кафедра координує роботу 9 відділів та Центр підтримки інклюзивної освіти:

Напрямки діяльності кафедри

 • Підвищення рівня професійної компетентності керівних, методичних та педагогічних працівників області за різними формами й технологіями навчання.
 • Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів області та України з питань удосконалення професійної компетенції педагогічних кадрів.
 • Розробка науково-методичного забезпечення пріоритетних напрямів розвитку нової української школи.
 • Організація та проведення наукової та науково-методичної роботи з актуальних проблем реорганізації освіти України.
 • Участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових і науково-практичних симпозіумах, конференціях, освітніх виставках, форумах, з’їздах, заходах.
 • Удосконалення змісту, структури, методів і форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у міжкурсовий період.
 • Розробка та видання навчальних, навчально-методичних, методичних матеріалів і рекомендацій з актуальних проблем педагогіки, психології, менеджменту.
 • Координація роботи діяльності 9 відділів інституту та центру підтримки інклюзивної освіти.
 • Організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, тренінгів, вебінарів з обговорення актуальних проблем методики викладання предметів у початковій, середній, старшій та профільній школі.
 • Вивчення науково-методичного супроводу діяльності обласних опорних закладів освіти та шкіл передового педагогічного досвіду.
 • Проведення масових обласних науково-методичних заходів та конкурсів фахової й професійної майстерності педагогічних працівників.
 • Координація роботи з базовими (опорними) навчальними закладами за різними напрямами інноваційної діяльності.
 • Проведення системного навчання керівників та слухачів обласних опорних закладів освіти та шкіл передового педагогічного досвіду.
 • Моніторинг, аналіз, експертна оцінка і прогнозування розвитку системи освіти у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти області.
 • Вивчення міжнародного досвіду підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за профілем кафедри та його використання у освітньому процесі.
 • Участь у виконанні міжнародних проектів та програм.
 • Співпраця у різних формах та обмін досвідом з іноземними вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами, громадськими об’єднаннями.

Науково-педагогічні працівники кафедри консультують з питань:

 • особливостей реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • формування ключових компетентностей нової української школи;
 • модернізації освіти та впровадження інноваційних педагогічних технологій, форм і методів роботи у закладах дошкільної, початкової та загальної середньої освіти;
 • організації роботи з обдарованими дітьми та дітьми з особливими освітніми потребами;
 • надання консультативної допомоги учителям та сім’ям, які виховують дітей із особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання.
 • викладання предметів початкової школи, практичної психології, соціальної педагогіки, інклюзії, основ здоров’я, хімії, історії, виховної роботи тощо;
 • оформлення методичних розробок, навчальних програм, посібників, організація спецкурсів, майстер класів, педагогічних студій, факультативів;
 • систематизації, узагальнення та підготовки до друку матеріалів із актуальних питань освіти;
 • методичного супроводу допрофільної підготовки та профільного навчання в закладах загальної середньої освіти;
 • компетентного і діяльнісного підходів у викладанні навчальних дисциплін;
 • оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • експертної оцінки та рецензування навчальних програм, навчальної літератури, методичних розробок, авторефератів дисертацій;
 • упровадження передового педагогічного досвіду.

 

Шевченко Антоніна Михайлівна, завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент.

Контактна інформація:
робочий телефон: 067 873 99 61
E-mail: kafedra2019@ukr.net, t131103@ukr.net.

Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів» (19.00-10 – організаційна психологія; економічна психологія).

Коло наукових і професійних інтересів. Психоло­гіч­на під­­готовка педа­го­гічних пра­ців­ників до розвитку орга­ні­заційної культури загально­ос­вітніх на­вчаль­них закладів та роботи в умо­вах со­ціально-еконо­міч­них змін. Формування конкуренто­здатної команди освітнього навчального закладу. Психолого-педагогічні аспекти формування психологіч­но­го клімату в умовах навчального закладу. Управління впровадженням інноваційної освітньої діяльності в закладах освіти області. Інновації у вітчизняній і зарубіжній педа­го­гіці. Портфоліо викладача
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Пащенко Дмитро Іванович, професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Контактна інформація:
моб.тел.: 066 340 85 98, 093 770 41 34
E-mail: dmpaschenko@ukr.net

Тема докторської дисертації: “Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів”

Коло наукових інтересів: історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки, теорія та методика професійної освіти, соціальна педагогіка. Зараз спільно з професором Левківським М.В. працює над створенням підручника “Історія педагогіки” для вищих педагогічних навчальних закладів України. Портфоліо викладача

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Дишлева Ірина Миколаївна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Контактна інформація:
моб.тел. 067-709-68-54
E-mail: dishleva@bigmir.net

Тема наукового дослідження: «Дидактичні умови використання здоров’язбережувальних технологій у процесі навчання природничих предметів учнів основної школи», 13.00.09 – теорія навчання

Коло наукових інтересів: упровадження медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я» у навчально-виховний процес ЗНЗ, компетентнісний підхід до формування здорового способу життя учнів, упровадження проектної технології, застосування тренінгових методик на уроках основи здоров’я. Портфоліо викладача
Аносова Анастасія Вікторівна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Контактна інформація:

моб. тел.: 096 708 45 57

e-mail: annast@ukr.net

Тема наукового дослідження: «Формування комунікативної культури старшокласників засобами телекомунікаційних проектів у позашкільних навчальних закладах» (13.00.07 – теорія і методика виховання).

Коло наукових інтересів: теоретико-методичні засади особистісного саморозвитку вчителів у умовах неперервної професійної освіти, особистісно-професійна саморефлексія педагога, самопізнання і самовдосконалення особистості, розвиток професійної компетентності педагогічних працівників у реалізації інклюзивного навчання

Портфоліо викладача

bachinska Бачинська Євгенія Миколаївна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-24

Коло наукових інтересів: науково-методична робота, виховна діяльність, підготовка вчителів до виховної роботи, інноваційна діяльність.
sotnichenko_1[1] Сотніченко Ірина Іванівна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Контактна інформація:
E-mail: sot_ir@bigmir.net.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка вчителів природничих дисциплін до профільного навчання старшокласників в системі підвищення кваліфікації».

Коло наукових і професійних інтересів.  В центрі наукових інтересів – старша профільна школа, робота з обдарованими учнями, освіта дорослих. Теорія та методика викладання природничих дисциплін. Портфоліо викладача
Перерва Володимир Степанович, доцент кафедри, кандидат історичних наук, Почесний краєзнавець України, член правління Київської обласної організації Національної спілки краєзнавців України
Коло наукових інтересів: історія Церкви та шкільництва, мікроісторія, історія меценатства. Є автором понад 120 наукових праць, серед яких 8 монографій (2 у співавторстві). Портфоліо викладача

Алєксєєва Олена Іванівна, старший викладач кафедри, кандидат психологічних наук

Контактна інформація:

тел. (066) 162-89-92
e-mail: 4282@ukr.net

Тема дисертаційного дослідження: “Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності”

kaban_l.v[1] Кабан Лариса Василівна, старший викладач кафедри

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-22 (з’єднати з абонентом 108);
електронна адреса: olih@ukr.net

Коло наукових інтересів: оцінювання як категорія педагогічної діагностики; оцінювання інноваційної діяльності закладів освіти регіону; управління оцінювальною діяльністю тощо. Портфоліо викладача
Боярчук Ольга Іллівна, старший викладач кафедри.

Контактна інформація:
моб.тел. 80677690021
E-mail: boyar4uk@ukr.net

 Коло професійних інтересів: теорія і методика виховної роботи, підготовка заступників директорів шкіл з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників до фахової та професійної діяльності в закладі освіти; упровадження у практику роботи інноваційних проектів та програм у сфері виховання; розвиток громадянської освіти. Портфоліо викладача
Микитюк Людмила Володимирівна, старший викладач кафедри

Контактна інформація:
E-mail: lmikityk@ukr.net

Коло професійних інтересів. Теорія і методика виховної роботи, підготовка заступників директорів шкіл з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників до фахової та професійної діяльності в закладі освіти; упровадження у практику роботи інноваційних проектів та програм у сфері виховання; розвиток громадянської освіти.  Портфоліо викладача
  Матушевська Олена Василівна, старший викладач кафедри

Контактна інформація:
E-mail: matushevska.olena@gmail.com

Коло наукових інтересів: створення й упровадження у практику роботи керівників і педагогічних працівників електронних освітніх ресурсів; підготовка керівників і педагогічних працівників до роботи в умовах Нової української школи. Портфоліо викладача
mayboroda_z.y[1] Майборода Зінаїда Яківна, старший викладач кафедри
Коло наукових інтересів:  Портфоліо викладача
nech

Нечипорук Надія Іванівна, старший викладач кафедри

Контактна інформація:
Мобільний телефон: 067 98 99 440

E-mail: nechj_nad@bigmir.net

Коло наукових і професійних інтересів: Розвиток професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів дошкільних закладів освіти; розроблення та застосування парціальних програм у роботі з дітьми дошкільного віку. Портфоліо викладача 
Седеревічене Алла Олексіївна, старший викладач кафедри

Контактна інформація:

моб.тел. 067-927-87-84
E-mail: sed_all3003@ukr.net

 

Коло наукових і професійних інтересів:  Портфоліо викладача 
 korzh Корж Тетяна Михайлівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
Мобільний телефон: 097 022 022 7
E-mail:  korj_tet@bigmir.net

Коло наукових і професійних інтересів: розвиток професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів дошкільних закладів освіти; застосування методу проектів у роботі з дітьми дошкільного віку. Портфоліо викладача
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Ткаченко Любов Петрівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
мобільний телефон: 0688129816
E-mail: tkach_love@bigmir.net

Коло професійних інтересів: теорія і методика початкової освіти, підготовка вчителів початкових класів до реалізації концептуальних засад Нової української школи. Портфоліо викладача
Ткаченко Аліна Олександрівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
E-mail: alina.tkachenko@outlook.com

Коло професійних інтересів. Регіональний тренер від ГС «Освіторія», Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», Kultur Kontakt Austria, фундації «LEGO-навчання для майбутнього» з питань підготовки вчителів початкових класів до роботи в умовах Нової української школи. Портфоліо викладача

Романюк Ольга Володимирівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
E-mail: olya-romaniuk@ukr.net

Коло професійних інтересів. Регіональний тренер від Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», Kultur Kontakt Austria, фундації «LEGO-навчання для майбутнього» з питань підготовки вчителів початкових класів до роботи в умовах Нової української школи. Портфоліо викладача

Гаврилюк Валерій Юрійович, викладач кафедри

Контакти:
e-mail: spivogray@ukr.net
web:
spivogray.wix.com/valeriy-gavrylyuk

Коло професійних інтересів.  Портфоліо викладача

Багдасарова Людмила Віталіївна, викладач кафедри

Коло професійних інтересів.  Портфоліо викладача

Відділи підпорядковані кафедрі педагогіки, психології та менеджменту освіти