КОІПОПК

↑ Повернутись до Кафедри

Print this Сторінка

Кафедра суспільно-гуманітарної освіти

Кафедра філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін є структурним підрозділом  Комунального навчального закладу Київської обласної ради ”Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”. На кафедрі працює 16 науково-педагогічних працівників і 1 старший лаборант. З них:

  • 1 професор,
  • 6 доцентів,
  • 5 старших викладачів,
  • 4 викладачі.

Кафедра координує діяльність таких відділів: методики викладання предметів художньо-естетичного циклу; методики викладання української мови та літератури; методики викладання суспільствознавчих предметів; методики викладання іноземних мов; відділу міжнародних освітніх програм,  а також навчальної лабораторії методики викладання зарубіжної літератури та науково-навчальної лабораторії культури професійного мовлення Інституту з  питань навчальної, методичної, наукової, організаційної та міжнародної діяльності.

Керівником кафедри є кандидат педагогічних наук, доцент Ковальова Світлана Василівна.

Мета роботи кафедри полягає у створенні оптимальних сприятливих умов для безперервного особистісного, професійного та культурологічного розвитку педагогічних,  науково-педагогічних, керівних та інших працівників навчальних закладів, вдосконаленні якості змісту та організації  інноваційного педагогічного процесу, сприянні  впровадженню ідей науки, результатів проектної діяльності в освітню практику, активізації творчого пошуку фахівців, зумовленого гуманістичним характером освіти, пріоритетом загальнолюдських і національних цінностей, відповідно до сучасних вимог суспільства та потреб ринку праці.

Основними напрямами діяльності кафедри є :

  • навчально-виховна робота;
  • методична робота;
  • наукова робота;
  • організаційна робота;
  • міжнародна діяльність.

Збагачуючи й оновлюючи теорію і практику неперервної освіти, здійснюючи внесок у розвиток регіональної системи освіти, науково-педагогічний колектив кафедри  філологічного, суспільно-гуманітарного та мистецького профілю працює над загальною темою науково-дослідної роботи, яка пов’язана із теорією і методикою навчання і розвитку фахівців в умовах неперервної освіти.

 

Ковальова Світлана Василівна, завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-22 (з’єднати з   абонентом 105)
електронна адреса: kov_svit17@ukr.net.

Тема дисертаційного дослідження: “Розвиток творчої активності вчителів музичного мистецтва в системі підвищення кваліфікації” (13.00-04 – теорія і методика професійної освіти).

Коло наукових і професійних інтересів. Сучасні проблеми освіти дорослих: теорія, методика, досвід. Методологія наукового дослідження. Модернізація змісту мистецької освіти в умовах викликів XXI століття. Теорія і методика професійної мистецької освіти. Педагогіка мистецтва як педагогіка духовності. Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін. Інноваційний художньо-педагогічний процес та новітні технології організації професійного навчання. Музикотерапевтичні здоров’язберігаючі технології у формуванні ключових компетентностей. Культурологія освіти (освіта як складова культури, соціокультурний феномен). Психологія музичної діяльності та художньої творчості. Мистецтво організації та проведення тренінгу. Портфоліо викладача

 

benderec Бендерець Наталія Миколаївна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-22
електронна адреса: bnataly@ukr.net.

Тема дисертаційного дослідження:“Розвиток педагогічної майстерності вчителів у процесі підвищення кваліфікації в умовах дистанційного навчання” (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Коло наукових і професійних інтересів. Теорія і методика викладання англійської мови. Використання Інтернет-форуму та новітні технології організації професійного навчання. Мистецтво організації та проведення уроків іноземної мови. Використання наукоємних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес. Актуальні проблеми підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Організаційно-педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності вчителів в умовах дистанційного навчання. Освіта протягом життя: європейські орієнтири та регіональні пріоритети. Методологія і методика використання інформаційних і комунікаційних технологій в освіті. Застосування ІКТ у системі післядипломної освіти. Використання інформаційних технологій на заняттях англійської мови. Міжнародні освітні проекти та програми. Міжнародне партнерство закладу освіти. Портфоліо викладача

 

palc Палкін Вадим Андрійович, доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Контактна інформація:
мобільний телефон: 0503268121
електронна адреса: vadim.p51@mail.ru

Тема дисертаційного дослідження: “Деятельность комсомола Украины по руководству пионерским движением 1922-1941гг.” (Специальность «История КПСС»).

Коло наукових і професійних інтересів. Гуманна педагогіка, українська родина в умовах інформаційного суспільства, проблеми взаємодії цивілізації та культури. Портфоліо викладача

 

plivach Плівачук Катерина Володимирівна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:
робочий телефон: 04-63-5-04-22 (з’єднати з абонентом 105)
електронна адреса: ekaterinaplivachuk@mail.ru

Тема дисертаційного дослідження:  “Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості в закладах нового типу ” (Теорія та історія педагогіки– 13.00-01)

Коло наукових і професійних інтересів. Сучасні проблеми  педагогіки. Методологія наукового дослідження. Теорія і методика викладання філологічних дисциплін.  Новітні технології організації навчання.  Українознавство та краєзнавство. Робота з обдарованою молоддю. Портфоліо викладача

 

Мірошник Світлана Іванівна, старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук.
Контактна інформація:
робочий телефон: 0(463) 5-04-22 (з’єднати 105)
електронна адреса: svitlana.mir64@gmail.com
Тема дисертаційного дослідження: “Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури” (13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література).
Коло наукових і професійних інтересів. Методика навчання української мови і літератури; сучасні підходи до навчання учнів; тестова діагностика навчальних досягнень учнів; основи наукових досліджень учнів; комунікативна компетентність педагогічного працівника; формування громадянських компетентностей. Портфоліо викладача

 

Дубровіна Ірина Володимирівна, старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук.

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-22 (з’єднати 105)
електронна адреса: iradubrovina@ukr.net

Тема дисертаційного дослідження: “Педагогічні умови самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти” (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти).

Коло наукових інтересів: удосконалення навчально-виховного процесу в системі післядипломної педагогічної освіти, вітчизняна та зарубіжна педагогіка, психологія, андрагогіка, упровадження  інноваційних технологій навчання музичних керівників закладів дошкільної освіти, вчителів мистецьких дисциплін. Портфоліо викладача

 

krupa Крупа Альона Валеріївна, викладач кафедри
Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-41 (з’єднати 114)
електронна адреса: alyona_0711@ukr.net .

Тема науково-дослідної роботи: «Теоретико-методичні засади професійної підготовки вчителів іноземних мов».

Коло наукових і професійних інтересів. Сучасні проблеми освіти дорослих: теорія, методика, досвід. Модернізація змісту іншомовної освіти в Україні. Теорія і методика викладання англійської мови. Новітні технології організації навчання. Планування сучасного заняття англійської мови. Міжнародні освітні програми. Портфоліо викладача

 

greb Гребенчук Тетяна Олександрівна, викладач кафедри
Контактна інформація:
телефон: 0674458916
електронна адреса: grebenchuk_t_o@ukr.net
Коло наукових інтересів:  методика навчання історії; компетентнісний підхід до навчання та виховання учнів; тестова діагностика навчальних досягнень учнів; феномен обдарованої дитини; політика геноциду у всесвітній історії; євроінтеграційні традиції в українській освіті. Портфоліо викладача

 

  Лященко Оксана Борисівна, викладач кафедри, завідувач відділу методики викладання української мови та літератури.

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-41 (з’єднати 106)
моб. тел. 0964803762
електронна адреса: mova-bz@ukr.net

Коло наукових і професійних інтересів. Методика навчання української мови і літератури крізь призму компетентнісного підходу; інноваційні освітні технології; формування навичок критичного мислення школярів; розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови.

 

buch Бичевська Лідія Василівна, викладач кафедри.

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-41 (з’єднати з абонентом 106)
електронна адреса: mova-bz@ukr.net.

Коло наукових інтересів: сучасні технології викладання української мови; медіакомпетентність учителя; розвиток лексичної, граматичної та стилістичної компетентності учнів. Портфоліо викладача

 

Посилання на публікацію: https://kristti.com.ua/karta-sajtu-2/struktura-akademiyi/kafedry/kafedra-filologichnyh-suspilno-guma/