КОІПОПК

↑ Повернутись до Про Інститут

Print this Сторінка

Візитівка

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» – це регіональний освітній, науково-методичний, інформаційний та координаційний центр безпе­рервної освіти педагогічних працівників та управлінських кадрів.

Інститут засновано за рішенням Київської обласної ради від 12.05.1999 № 108-07-ХХІІІ відповідно до розпо­рядження голови Київської обласної державної адміністрації від 28.05.1999 № 276 і наказу Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 07.06.1999 № 148. Керівництво Інститутом здійснює ректор, який призначається на посаду відповідно до законодавства України.  Сьогодні управління  закладом здійснює в.о. ректора, кандидат педагогічних наук – Наталія Миколаївна Бендерець.

Система післядипломної педагогічної освіти Київської області є органічною складовою державної освітньої системи і покликана створювати сприятливі умови для професійного розвитку освітян регіону. Інститут є ключовою складовою цієї системи. Його функціонування здійснюється відповідно до чинного законодавства та нормативних документів України.

   

Головною метою діяльності Інституту є наукове і методичне забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти Київської області, підвищення фахового рівня керівних та педагогічних працівників системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти регіону, безперервний розвиток творчого потенціалу кожного педагога, оновлення професійних знань та вдосконалення набутих компетенцій.

Робота Інституту спрямована на задоволення інтересів освітян у професійному зростанні, забезпечення потреб регіону у кваліфікованих педагогічних кадрах, мотивацію їх до самоосвіти, створення оптимальних умов для модернізації післядипломної освіти педагогів та управлінців, досягнення ними ціннісних результатів, що мають випереджальний характер, розвиток інформаційно-освітнього простору, підвищення результативності наукової діяльності, науково-методичний супровід інноваційної освітньої діяльності, популяризацію здорового способу життя, патріотичного виховання, толерантності до дітей з особливими освітніми потребами, соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Пріорітетними напрямами діяльності Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» є:

 • науково-методичний супровід і моніторинг професійного розвитку педагогічних, управлінських та методичних кадрів регіону;
 • модернізація форм і змісту післядипломної педагогічної освіти області;
 • створення умов для постійного професійного розвитку персоналу закладів освіти;
 • формування єдиного інформаційно-освітнього простору системи освіти Київської області та входження у світовий простір;
 • підготовки педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами, реалізації завдань профільного навчання;
 • науково-методичний супровід та методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • розширення діапазону інноваційної освітньої діяльності в закладах освіти;
 • зміцнення міжнародного співробітництва, а також подальший інноваційний розвиток системи післядипломної педагогічної освіти, що відповідає світовим тенденціям і враховує освітні потреби суб’єктів освітнього процесу;
 • підтримка проведення наукових досліджень в закладах освіти області з актуальних питань розвитку та ефективного функціонування регіональної системи освіти;
 • здійснення системного моніторингу якості післядипломної педагогічної освіти.

Інститут забезпечує підвищення кваліфікації керівних, методичних і педагогічних кадрів системи освіти області, вдосконалення й оновлення професійних знань, умінь за спеціальністю, професією, координує та вивчає діяльність регіональних методичних служб, надає їм науково-методичну допомогу, організовує науково-методичне забезпечення системи педагогічної освіти регіону.

Для забезпечення гнучкої системи врахування освітніх потреб і запитів освітян регіону, а також швидкого реагування на виклики часу й факти модернізації системи освіти в Україні, система підвищення кваліфікації здійснюється за такими технологіями:

 • курси підвищення фахової кваліфікації за напрямами (2-тижневі, 4-тижневі для спеціалістів, педагогів ІІ кваліфікаційної категорії);
 • курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми, у тому числі – за авторської участі розробників (2-тижневі для різних категорій освітян з інноваційних освітніх проблем);
 • пролонговані курси для вчителів, які мають педагогічні звання, а також слухачів обласних опорних закладів освіти (ООЗО), обласних шкіл передового педагогічного досвіду (ОШППД);
 • виїзні курси підвищення фахової кваліфікації;
 • короткотермінові курси з актуальних освітніх питань.

Передбачено використання очної, очно-заочної, індивідуальної та дистанційної форм курсового навчання.

З метою забезпечення змісту навчання педагогів із різних категорій розроблено зміст інваріантної складової програм і сформовано цілісні навчально-методичні комплекти для слухачів курсів. Для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання слугує інформаційно-навчальна складова порталу – сайт дистанційного навчання, який вміщує програмно-методичні комплекси. Вони поєднують програми освіт­ньої діяльності підвищення фахової кваліфікації педагогічних праців­ників за дистанційною формою навчання, комплект засобів інформаційної підтримки навчального модуля, систему діагностико-аналітичних матеріалів, розробки занять, що входять до навчального плану. Такі комплекси підготовлено із 42 спеціальностей, що дає можливість організувати підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання для всіх бажаючих педагогічних працівників закладів освіти Київської області та України.

З метою комплексної освітньої підготовки педагогів за новими державними стандартами, напрямами інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського та регіонального рівнів, напрямами інноваційних освітніх проектів, новими шкільними навчальними курсами тощо активно реалізуються програми короткотермінових курсів (для вчителів основ здоров’я, економіки, християнської етики, художньої культури, педагогів шкіл інтернатного типу), каскадних програм навчання, постійно діючих майстер-класів, навчальних семінарів, круглих столів, сертифікаційних навчально-методичних заходів тощо. По завершенню навчання педагогам видаються сертифікати.

Основними формами заходів міжкурсового періоду є міжнародні, всеукраїнські та регіональні семінари (навчальні, навчально-методичні, науково-практичні, науково-методичні, семінари-практикуми), наради (інструктивно-методичні, науково-методичні, науково-практичні), конференції, «круглі столи», аукціони інтелектуальної власності, засідання творчих груп, тренінги, майстер-класи, школи вчителя-майстра, діяльність творчих спілок таких категорій працівників: завідуючих, методистів районних, міських методичних служб, директорів ЗНЗ, заступників директорів з навчально-виховної, науково-методичної роботи, керівників районних, міських методичних об’єднань вчителів різного фаху, керівників (учасників) фахових творчих спілок. Важливими складовими роботи з педагогічними кадрами у міжкурсовий період є проведення обласних етапів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», конкурсу-огляду методичних кабінетів, відділів, управлінь освіти.

Робота з обдарованими дітьми здійснюється засобами організації роботи працівників Інституту з педагогічними кадрами та вихованцями освітніх закладів. Ця система діяльності спрямована на виконання обласних програм «Вчитель» та «Обдарована дитина», затверджених у 2003 році. В області запроваджено систему морального та матеріального заохочення обдарованих учнів і вчителів, які з ними працюють.

Участь обдарованих учнів у різноманітних інтелектуальних і творчих конкурсних випробуваннях, навчальних семінарах, колоквіумах є традиційним способом виявлення та розвитку цієї категорії дітей. Аналіз підсумків завершальних етапів різноманітних інтелектуальних турнірів та конкурсів, в яких учні області беруть активну участь, вказує на стабільні результати.

    

За останні роки закладом підписано угоди про співпрацю з науковими установами Національної академії педагогічних наук України та вищими навчальними закладами України, що дозволяє оптимізувати наукову діяльність і навчання персоналу закладу освіти. Напрями співпраці Інституту з науковими установами пов’язані з підготовкою педагогічних кадрів до реалізації актуальних завдань післядипломної, дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Інститут видає електронне наукове фахове видання «Народна освіта», співзасновниками якого є Інститут педагогіки НАПН України, Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава Мудрого. Видання «Народна освіта» зареєстровано ВАК України як фахове електронне педагогічне видання. У складі редакційної колегії електронного видання активно працюють відомі в Україні та за її межами науковці, серед яких – О. Савченко, В. Бондар, О. Пометун, Л. Карамушка. Очолює редколегію кандидит педагогічних наук Н. Бендерець.

У рубриках видання представлено наукові статті, методичні, нормативно-правові матеріали. Окрема рубрика присвячена інтерактивному обговоренню проблем, порушених авторами статей.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі Інституту сьогодні відбувається на основі науково обґрун­тованого добору комплексу методичних, психолого-педагогічних, організаційно-управлінських заходів, спрямо­ваних на забезпечення права особистості на професійний розвиток з урахуванням соціальних запитів, її здібностей, інтересів, життєвих планів, досвіду роботи тощо.

Для вивчення освітніх запитів педагогічних працівників області та удосконалення організації й проведення курсів підвищення кваліфікації, організованого на базі Інституту, відділом моніторингу якості освіти розроблена «Програма моніторингового дослідження «Врахування освітніх запитів і якості проведення курсів підвищення фахової кваліфікації» (на 2018-2020 роки)» (протокол ВР № 2 від 31.01.2018). Запропонований інструментарій дослідження складається із двох анкет для слухачів курсів ПК: вхідної електронного формату (слухачі проходять за місяць до початку курсів) і вихідної паперового формату (слухачі заповнюють у день закінчення курсів ПК).

Результати досліджень використовуються у подальшій роботі з освітянами.

З метою формування інформаційної компетентності освітян області та подальшого розвитку інформаційно-освітнього середовища системи освіти регіону в Інституту здійснюється надання освітніх та науково-методичних послуг, а саме, реалізуються проекти: науково-методичне он-лайн консультування SMOL; інформаційна система; віртуальний освітній ресурс Інституту, віртуальні навчальні кабінети; публічна лекція тощо

Освітній портал Інституту (www.www.kristti.com.ua) – є системоутворювальним, об’єднувальним фактором функціонування інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону – розпочав своє існування у січні 2007 році. Портал Інституту користується популярністю не лише у користувачів Київщини та України в цілому, а й у зарубіжних колег. На сьогодні ресурс налічує 254 сторінки, які представлені у 19 розділах.

Популярною серед користувачів (за календарний рік) є сторінка «Нова Українська Школа», у якій розміщена інформація про пiлотне впровадження проекту нового Державного стандарту початкової загальної освiти.

Для сприяння розширенню доступу освітян до інформації про основні засади демократичного громадянства і права людини на порталі оприлюднено сторінку швейцарсько-українського освітнього проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (DOCCU).

   

Портал Інституту об’єднує дочірні сайти, а саме: сайт наукового електронного фахового видання «Народна освіта», сайт «Мій кращий урок», а також програмно-інструментальний комплекс дистанційного навчання, інформаційну систему «Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу», eIRAISE – Електронний інституційний репозитарій Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», віртуальні навчальні кабінети.

Інформаційна система Інституту «Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу» є комплексним засобом підтримки освітнього процесу, має навчально-методичне призначення та використовується для забезпечення професійної діяльності керівників і педагогічних працівни­ків дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів у інформаційно-освітньому середовищі. Розміщені документи супроводжуються коментарями, у яких представлено загальні положення про зміст нормативно-правового акту, його сутність, структуру, надано роз’яснення щодо сфери використання, набуття чинності та інших особливостей упровадження у практику роботи.

Входженню у світовий європейський простір сприяє участь Інституту та закладів освіти Київської області у міжнародних програмах і проектах. Нашими партнерами у співпраці є Британська Рада, Гете-інститут, Французький культурний центр, Корпус Миру Сполучених Штатів, Американські ради зі співробітництва в галузі освіти та вивчення мов, Міжнародна асоціація вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL), Асоціація українських германістів, Відділ культури і співробітництва у галузі французької мови при Посольстві Франції в Україні, Європейська асоціація освіти вчителів (ATEE) та інші.

Головним напрямом співробітництва із зарубіжними навчальними закладами післядипломної освіти є питання розвитку теорії і практики післядипломної педагогічної освіти в Україні та в країнах ближнього зарубіжжя. Інститут співпрацює з Університетом Сан-Дієго (США): професор університету П.І. Сердюков консультує працівників закладу з питань впровадження дистанційної форми навчання у систему післядипломної освіти, Академією післядипломної освіти Республіки Білорусь, Науково-методичним закладом «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь, Бакинським інститутом підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних кадрів, Мінським обласним інститутом розвитку освіти, Гомельським обласним інститутом підвищення кваліфікації.

***

Визнанням високого статусу закладу є нагороди Міжнародних виставок та форумів:

 • «Сучасна освіта в Укра­їні» 2007 рік – срібна медаль;
 • «Сучасна освіта в Укра­їні» 2008 рік – золота медаль;
 • «Сучасна освіта в Україні – 2009» – почесне звання «Лідер сучасної освіти» за багаторічну науково-педагогічну діяльність по інноваційному розвитку освіти України;
 • «Інноватика в освітіУкраїни» 2010 рік – золота медаль;
 • «Сучасні навчальні заклади – 2011» – диплом переможця рейтингового виставкового конкурсу Гран-прі «Лідер післядипломної педагогічної освіти України»;
 • «Сучасні заклади освіти – 2012» – золота медаль;
 • «Інноватика в сучасній освіті» 2012 рік – золота медаль;
 • «Сучасні заклади освіти – 2013» – диплом переможця рейтингового виставкового конкурсу Гран-Прі «Лідер післядипломної освіти Ук­раїни»;
 • «Інноватика в сучасній освіті» 2013 рік – диплом лауреата І ступеня;
 • «Сучасні заклади освіти – 2014» – диплом лауреата І ступеня;
 • «Інноватика в сучасній освіті» 2014 рік – диплом І ступеня;
 • «Сучасні заклади освіти – 2015» – золота медаль;
 • «Сучасні заклади освіти – 2016» – диплом переможця рейтингового виставкового конкурсу Гран-Прі «Лідер післядипломної освіти Ук­раїни»;
 • «Сучасні заклади освіти – 2017» – диплом переможця рейтингового виставкового конкурсу Гран-Прі «Лідер післядипломної освіти України»;
 • «Сучасні заклади освіти – 2018» – диплом переможця рейтингового виставкового конкурсу Гран-Прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності».