КОІПОПК

↑ Повернутись до Курси

Print this Сторінка

Методичні рекомендації щодо виконання випускних робіт

Методичні рекомендації  щодо виконання випускних робіт

Загальні положення

Метою виконання творчої роботи є підвищення рівня теоретичної та методичної підготовки слухачів курсів, систематизація та поглиблення теоретичних і практичних знань з обраної теми за проблематикою курсів, удосконалення або набуття досвіду самостійної творчої роботи, розвиток навичок самоосвіти.

Слухач курсів має розробити та захистити випускну роботу, враховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може бути представлений у формі:

 • авторської програми (факультативу, спецкурсу, гуртка, студії тощо);
 • авторських методичних розробок навчальних занять або методичних рекомендацій;
 • методичних статей (опублікованих чи підготовлених до публікації);
 • матеріалів з роботи методичного об’єднання вчителів;
 • педагогічно-публіцистичних роздумів (опублікованих чи підготовлених до публікації); системи завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів із предмета (авторської);
 • завдань для проведення І, ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з предмету;
 • опису власного досвіду (авторської методики) з певної проблеми.

Обов’язковими ознаками проекту повинні бути науковість, авторська методика, творчий підхід до розв’язання проблеми.

Критерії оцінювання авторського проекту

 1. Актуальність теми, що розробляється, новизна, практична спрямованість і значущість роботи.
 2. Обсяг і повнота розробок, їх самостійність, завершеність.
 3. Аргументованість запропонованих рішень, підходів, висновків.
 4. Якість і правильність (науковість, методична, мовна й мовленнєва грамотність) оформлення.

Обов’язки слухача

У період виконання творчої роботи слухач курсів повинен:

 • обрати тему роботи та узгодити її з керівником;
 • обговорити з керівником обсяг і глибину розробки проблеми, визначити мету, завдання і структуру роботи, скласти її план;
 • дібрати та вивчити літературу з даної проблеми;
 • до встановленого терміну оформити роботу, згідно з рекомендаціями, і подати її науковому керівникові на перевірку;
 • підготуватися до захисту і захистити роботу у встановлений деканатом термін.

Обов’язки наукового керівника

У процесі виконання слухачем творчої роботи науковий керівник повинен:

 • надавати допомогу слухачеві в осмисленні проблеми і теми роботи;
 • допомогти слухачеві у формуванні мети, завдань роботи, розробити її структуру і план виконання;
 • узгодити перелік рекомендованої літератури;
 • скоригувати обсяг роботи та термін її виконання;
 • консультувати слухача з питань методики роботи над проблемою відповідності висновків поставленим завданням, оформлення атестаційної роботи та підготовки її до захисту;
 • забезпечити самостійне і творче виконання роботи слухачем;
 • здійснювати поетапний контроль за виконанням слухачем роботи;
 • підготувати відгук на атестаційну роботу.

Вибір теми та написання творчих робіт та проектів

Рекомендована тематика робіт надається слухачам на консультації.

Структурно атестаційна робота має містити:

 • титульну сторінку,
 • зміст або план,
 • вступ,
 • основну частину,
 • висновки,
 • список використаної літератури,
 • додатки (за потребою).

Титульна сторінка роботи оформлюється за встановленою формою (додаток 1).

Зміст або план охоплює назву всіх розділів із зазначенням сторінки, на якій розпочинається розділ.

Вступ до роботи містить обґрунтування актуальності теми та мети роботи; аналіз сучасного стану проблеми, яка розглядається; підстави та вихідні положення (або дані) для розробки теми, завдання роботи. Обсяг вступу має не перевищувати трьох сторінок рукописного тексту.

В основній частині роботи слід:

 • зробити аналіз наукових даних, передового досвіду з обраної проблеми;
 • сформулювати основну ідею теоретичної розробки (або програму і методику експериментальної розробки);
 • розробити науково-обґрунтовані теоретичні і практичні положення щодо розв’язання даної проблеми за можливістю;
 • проілюструвати прикладами з досвіду професійної діяльності слухача;
 • сформулювати результати теоретичної (або експериментальної) розробки, виконаної слухачем;
 • подати узагальнення та оцінку отриманих результатів.

Обсяг цієї частини роботи має становити 10-15 сторінок рукописного тексту.

У заключній частині доцільно сформулювати стислі висновки за завданнями атестаційної роботи і пропозиції щодо їх практичного використання. Обсяг цієї частини роботи не повинен перевищувати 3-5 сторінок рукописного тексту.

Список використаної літератури містить перелік літератури та інших документальних джерел, використаних під час виконання роботи. Приклади оформлення бібліографічного списку літератури наведено у додатку.

Додатки (за їх необхідності) мають уміщувати допоміжний матеріал, що використовується для повноти сприйняття виконаної роботи: малюнки, таблиці допоміжних числових і статистичних даних, плани, схеми, графіки, інструкції чи витяги з них, копії необхідних документів, описи алгоритмів і програм задач, що розв’язуються на ПК тощо.

Завершена робота мусить задовольняти такі вимоги:

 • її зміст має відповідати обраній темі, розробленому плану, сучасному науковому рівню вивчення даної проблеми, поставленим завданням;
 • у ній мають бути чітко виражені: практична спрямованість;
 • логічна послідовність викладу матеріалу;
 • переконливість аргументації;
 • стислість і точність формулювань, що усуває можливість неоднозначного тлумачення;
 • конкретність викладу результатів роботи;
 • наукова обґрунтованість висновків, рекомендацій і пропозицій, їх відповідність поставленим завданням.

Роботу можна подавати до захисту в друкованому, рукописному чи електронному варіантах.

Вимоги щодо оформлення творчої роботи

У творчій роботі на основі аналізу й узагальнення ряду літературних джерел (монографій, брошур, статей, методичних рекомендацій) необхідно зв’язно, грамотно і логічно обґрунтувати вибрану тему, її актуальність, дати оцінку вивченим роботам, обов’язково потрібно висловити свою точку зору щодо проблеми, яка розглядається, проаналізувати власний досвід роботи.

У вступній частині важливо дати теоретичний аналіз проблеми, здійснити методологічне обґрунтування, оцінити ступінь інноваційної, теоретичної та практичної значимості.

В основній частині необхідно показати, як дана проблема вирішується слухачем особисто, обґрунтувавши актуальність власного педагогічного досвіду.

Заключна частина, як правило, вміщує висновки, пропозиції і методичні рекомендації, які пропонуються автором для вдосконалення освітньо-виховного процесу.

Робота над темою, як правило, починається з підбору і первинного ознайомлення з необхідною літературою.

Існують загальноприйняті правила опису використаної літератури. Цих правил і слід дотримуватися.

Про кожен документ (книжку) подаються такі відомості:

 • прізвище та ініціали автора; якщо книжка написана декількома авторами, то перераховуються або всі прізвища (за таким порядком, в якому вони вказані в книжці), або лише прізвище та ініціали першого автора, після чого роблять приписку “та ін.”;
 • повна і точна назва книжки, яка не береться в лапки;
 • підзаголовок який уточнює назву книжки (якщо він вказаний на титульному листі);
 • дані про повторне видання;
 • назва міста видання книжки в називному відмінку (для міст Києва, Харкова, Москви, Ленінграда вживаються скорочення: К., X., М., Л.);
 • назва видавництва (без лапок);
 • рік видання (без слів “рік” або скорочення “р.”);
 • кількість сторінок із скороченням “с.”.

Кожна група відомостей відокремлюється одна від одної знаком крапка і тире (. -).

Бібліографічний опис роблять мовою документа (додаток 2).