КОІПОПК

↑ Повернутись до Науково-методична рада

Print this Сторінка

1. Про науково-методичну раду

ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ

Робоча вчена рада інституту, яка діяла від дня його заснування, у 2000 році була реорганізована у два колегіальні органи: Вчену раду та науково-методичну раду.

Науково-методична рада Комунального навчального закладу Київської обласної ради “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”  (далі – Інститут) є колегіальним дорадчим органом, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування науково-методичної та навчально-методичної роботи в Інституту, розробляє рекомендації щодо її вдосконалення, а також  сприяє реалізації державної освітньої політики у регіоні, зокрема з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах Київської області.

Науково-методична рада діє відповідно до Статуту Інституту, керується Положенням про науково-методичну раду. Її робота здійснюється згідно із щорічним планом, яким передбачено одне засідання на місяць, дев’ять на рік.

З історії діяльності науково-методичної ради

У різні часи науково-методичну раду очолювали Клокар Н.І., доктор педагогічних наук, професор, Бачинська Є.М., кандидат педагогічних наук, доцент. До роботи в науково-методичній ради були залучені начальники відділів,  управлінь освіти: І. Г.Осадчий, доктор педагогічних наук; О. В.Заболотний, заслужений учитель України; І.М.Гейко, заслужений учитель України; завідуючі методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти: Л. І. Лахтадир, Г. Г. Горлова, Л. М. Василенко, Н. О. Шкарпітко, Л. Г. Шевченко, І. П. Паливода, К. В. Шипко; заслужені вчителі України: В. І. Цимбалюк, У. В. Остапчук, Л. Ф. Мокринська, Т. І. Рихлик; педагоги області-переможці Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» – Н. М. Макаревич, О. І. Биковець, Ж. В. Крайнова, В. Г. Власова та інші. Секретарем науково-методичної ради є вчений секретар інституту Лариса Василівна Кабан.

При науково-методичній раді діяли фахові групи експертів, до роботи в яких запрошувалися вчені,  досвідчені педагоги, вчителі-методисти, представники педагогічної громадськості (асоціації вчителів, творчих спілок педагогів області тощо), а також співробітники відповідних структурних підрозділів інституту.

У 2006 році на виконання рішення колегії головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації обласну експертну комісію було реорганізовано в експертну комісію науково-методичної ради. Це посприяло підвищенню ефективності управління експеримен­тальною та інноваційною діяльністю навчальних закладів області, виробленню єдиних підходів до експертизи інноваційних проектів на різних рівнях. Регіональний досвід функціонування експертної комісії при науково-методичній раді успішно впроваджується районними й міськими методичними службами.

Досвід роботи науково-методичної ради КОІПОПК описано в науково-методичному посібнику „Науково-організаційні основи експертизи інноваційної освітньої діяльності в регіоні” (За ред. Л.І.Даниленко. – К. : Логос, 2006. – С.112-122).

Неодноразово зміст діяльності ради заслуховувався і схвалювався на колегії головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації.

У травні 2007 року в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар „Науково-методична рада обласного інституту післядипломної освіти як центр експертизи та моніторингу якості освіти регіону”, на якому представники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти мали можливість ґрунтовно ознайомитися із змістом роботи науково-методичної ради КОІПОПК.

СЬОГОДЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

Структура

Науково-методичну раду очолює в. о. ректора Інституту – Наталія Миколаївна Бендерець, кандидат педагогічних наук.

До складу науково-методичної ради входять за посадами: проректори, вчений секретар, завідувачі кафедр, представники кафедр, відділів, лабораторій Інституту, провідні науково-педагогічні та педагогічні працівники Інституту, а також представники районних, міських освітніх систем (начальники управлінь, відділів освіти, завідувачі міських, районних методичних кабінетів, керівники, педагоги закладів освіти області).

При науково-методичній раді діють фахові групи експертів, до роботи в яких на добровільних засадах залучаються науково-педагогічні працівники, досвідчені педагоги, вчителі-методисти, представники педагогічної громадськості  (асоціації вчителів, творчих спілок педагогів тощо), а також співробітники відповідних структурних підрозділів Інституту.

Організація діяльності. Повноваження

Робота науково-методичної ради здійснюється згідно із щорічним планом. Організаційною формою роботи науково-методичної ради є засідання, які проводяться не рідше, ніж один раз на місяць відповідно до Циклограми засідань колегіальних органів. Для вирішення нагальних питань проводиться позачергове засідання науково-методичної ради, яке може бути скликане з ініціативи ректора або ректорату.

На науково-методичну раду відповідно до її мети покладаються такі завдання:

  • координація науково-методичної роботи на кафедрах, у відділах, науково-навчальних і навчальних лабораторіях Інституту; узагальнення, схвалення та поширення кращого досвіду організації навчально-методичної роботи кафедр;
  • сприяння безперервному розвитку педагогічної майстерності науково-педагогічних і педагогічних працівників Інституту;
  • обговорення проектів нових нормативних документів, що регламентують організацію та зміст навчально-методичного забезпечення, підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення;
  • експертиза програм наукових та педагогічних експериментів, заявок на упровадження інноваційної освітньої діяльності на регіональному рівні, оцінювання результатів їх упровадження, прийняття рішень щодо поширення досвіду;
  • розгляд результатів апробації навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах області;
  • аналіз кращих педагогічних практик, вироблення пропозицій щодо їх дисемінації;
  • визначення на підставі експертних оцінок доцільності використання навчальних видань (навчальних планів, програм, методичних, навчально-методичних посібників, підручників, довідників тощо) та надання в установленому порядку рекомендацій до друку;
  • експертиза матеріалів претендентів на присвоєння педагогічних звань: “вчитель-методист”, “викладач-методист”, “вихователь-методист”, “старший вихователь “, “практичний психолог-методист”, “педагог-організатор-методист”, “керівник гуртка-методист” тощо;
  • надання організаційно-консультативної допомоги педагогам області, які проводять науково-методичну та інноваційну освітню діяльність.

Традиційним питанням на засіданнях ради є обговорення проектів навчальних програм та рукописів видань, підготовлених освітянами області. Для методичної допомоги потенційним авторам програм і видань започатковано серію „Бібліотека педагога-новатора”. У першому випуску „Технологія розробки навчальної програми” запропоновано методичні рекомендації  щодо технології створення навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором і факультативних курсів. Другий випуск має назву „Готуємо навчальне видання до друку” і містить методичні рекомендації щодо підготовки зразків навчальної літератури до друку й тиражування.

Консультування освітян про повноваження науково-методичної ради, про процедуру експертизи методичних розробок, проектів і рукописів відбувається за допомогою представлення інформації на порталі Інституту, на семінарах для методистів і керівників районних і міських методичних служб. Традицією стало обговорення питань експертизи інноваційних проектів у школі новопризначених завідуючих і методистів Р(М)МК.

Отже, науково-методична рада Інституту – це консультативний і разом з тим експертний орган професійної підтримки творчої ініціативи педагогів, який контролює інноваційні процеси, дає їм об’єктивну оцінку, прогнозує перспективи розвитку, надає допомогу із проведення самоекспертизи інноваційної діяльності закладами освіти тощо.

 

Посилання на публікацію: https://kristti.com.ua/karta-sajtu-2/naukovo-metodychna-robota/naukovo-metodychna-rada/pro-naukovo-metodychnu-radu/